Субота, 18.05.2024, 02:49
Нове на сайті Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Оновити Нові повідомлення · Особисті повідомлення Особисті повідомлення() · Відомості про учасників форумуУчасники · Читаємо правила форумуПравила форуму · Знайти на форуміПошук · Підписатися на отримання новинRSS · Тільки для VIP-користувачівПриватний форум ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Різне » Професійні форуми » Інспектор з праці інформує
Інспектор з праці інформує
incpektorДата: Вівторок, 24.06.2014, 21:48 | Повідомлення # 1
Рядовий
Група: Початківець
Повідомлень: 1
« 0 »
Країна: Україна
Статус: :-(
ВИПРОБУВАННЯ при прийнятті на роботу
Приукладенні трудового договору сторонами може бути обумо­влено випробування з метою перевіркивідповідності працівника роботі, яка йому доручається. Слід звернути увагу, щовстановлю­вати випробування — цеправо, а не обов'язок власника, тому воно визначаєтьсяугодою сторін. Якщо працівник відмовляється від ви­пробування, трудовий договір не може вважатисяукладеним. Умо­ва про випробуванняповинна бути застережена в наказі (розпоря­дженні) про прийом на роботу. У період випробування на працівника поширюється законодавство про працю вповному об­сязі. Термін випробування не може перевищувати 3 місяців, ав окре­мих випадках, за погодженням ізвідповідним профспілковим комі­тетом — шести місяців, для робітників— 1 місяця. Якщо працівник у періодвипробування був відсутній на роботі з поважних причин, термін випробування може бути продовжений навідповідну кіль­кість днів.Працівникповинен виконувати доручену йому роботу особисто і немає права передоручати їївиконання іншій особі, за винятком, передбаченихзаконодавством (ст. 30 КЗпПУ).Дляпевних категорій працівників випробування не може бути встановленим:•    для осіб, які не досягли 18 років;                            '•  молодих робітників і молодих спеціалістів післязакінчення
ними відповіднихнавчальних закладів;•  для осіб звільнених з військової або альтернативної(невійсь­
кової) служби;•  інвалідів, направлених на роботу відповідно дорекомендацій
МСЕК;•  при прийнятті на роботу в іншу місцевість і переведенніна
роботу на іншепідприємство;•  для тимчасових і сезонних працівників; при прийомі нароботу за
конкурсом та в іншихвипадках, передбачених законодавством.
Роботодавецьне має права продовжувати термін випробування на-ніть за наявності про це згодипрацівника. Коли випробувальний тер­мін закінчився, а працівник продовжує працювати, вінвважається та­ким,що витримав випробування і його подальше звільнення можливе пише на загальнихпідставах. Якщо внаслідок випробування була вста­новлена невідповідність працівникароботі, для виконання якої він був прийнятий, роботодавець має право розірвати
трудовий договір відпо-шдно до ч. 2 ст. 28 КЗпПбез згоди на це профкому.Слідпідкреслити, що термін «невідповідність» означає, що підста­вою для звільнення
не може бути порушення трудової дисципліни. За такі порушення працівник може
бути звільнений на підставі відповід­них статей КЗпП, а не за результатами
випробування.Власникабо уповноважений ним орган не має права від пра­цівника виконання роботи, необумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпПУ).


Додано (24.06.2014, 21:17)
---------------------------------------------
НЕОБГРУНТОВАНІ ВІДМОВИ УПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУВідповіднодо Конституції України і ст.22 КЗпП забороняється необгрунтована відмова у прийняттіна роботу, а також будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладенні,зміні чи припиненнітрудового договору залежно від походження, соціаль­ного і майнового стану, расової танаціональної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань,членства упрофспілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру за­нять, місця проживання.Роботодавець можевідмовити в прийнятті на роботу лише у та­ких випадках:•     відсутність вакантних місць;•     недостатність або відсутність належної кваліфікації упраців­
ника, що наймається на роботу;•           обмеження, встановлені законодавством щодо прийому на роботу окремих категорійпрацівників (вік, стан здоров'я, важкі та шкідливі умови праці (щодо неповнолітніхі жінок), заборона в су­довому порядку обіймати певні посади, робота близькихродичів ст. 25-1 КЗпП України,громадянство (на окремі посади можуть прийматисятільки громадяни України) та ін. Увсіх інших випадках відмова у прийнятті на роботу буде вва­жатися порушеннямзаконодавства і може бути оскаржена до суду.•     Пленум Верховного Суду роз'яснив, що суди розглядаютьпозо­ви про укладення трудових договорів не тільки у випадках, коли власник зобов'язаний
був укласти трудовий договір (наприклад з молодими фахівцями, направленими увстановленому порядку на дане підприємство; працівниками, запрошеними на роботу впо­рядку переведення;виборними працівниками після закінчення те­рміну повноважень; працівниками,яким надано право поворотно­го прийому на роботу; інвалідами і неповнолітніми,направленими напідприємство в рахунок броні; особами, які були звільнені у зв'язку із призовом настрокову військову чи альтернативну (невій­ськову) службу), а також в тихвипадках, коли особа вважає, що їй було відмовлено в укладенні трудового договору всупереч гаранті­ям,передбаченим ст. 22 КЗпП України


Додано (24.06.2014, 21:22)
---------------------------------------------
ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ПРИЙНЯТИ НА РОБОТУ
Гарантуючи або в будь-якому разі прагнучи гарантувати грома­дянам право на працю, законодавствопро працю у ряді випадків встановлює обмеження для прийому на роботу. Так,відповідно до ст. 24 КЗпП Українизабороняється укладення трудового договору згромадянином, якому за медичним висновком пропонована ро­бота протипоказана за станом здоров'я.
Надержавну службу можутьприйматись лише громадяни Украї­ни(ст. 4 Закону України «Про державну службу»). Капітаном мор­ського торгового судна може бути тільки громадянинУкраїни (ст.53 Кодексу торгового мореплавства), Згідно з п. 2 ст. 24 ЗаконуУкраїни «Про загальну середню освіту», посадукерівника загаль­ноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і формивласності може обіймати особа, яка є громадянином України. Стаття 2Закону України «Про підприємництво» заборо­няєособам, що мають непогашену судимість за крадіжки, хабар­ництво чи інші корисливі злочини, обіймати у підприємницьких товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади та посади,пов'язані з матеріальною відповідальністю.

Додано (24.06.2014, 21:35)
---------------------------------------------
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА СЕЗОННУ РОБОТУ
Правоверегулювання сезонних робіт здійснюється Указом Пре­зидії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 року в тійчастині, яка не суперечить Конституції тазаконодавству України. Постано­вою Кабінету Міністрів України від 27квітня 1998 року № 578 за­тверджено Положенняпро порядок організації сезонних робіт.Сезонними роботамивизнаються тільки ті роботи, які в залеж­ності від природних і кліматичних умов можутьвиконуватися тіль­кипротягом певного періоду, що не повинен перевищувати шести місяців (сезону), і яківказані в спеціальному переліку, затвердже­ному постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня1997 року № 278. Цей перелік включає певні види робіт в таких галузях:
1.Лісова промисловість ілісове господарство (лісокультурні, лі­созахисні,польові, лісооблаштувальні та інші роботи);
2.Торф'яна промисловість(болотно-підготовчі роботи, добуван­ня,сушіння та збирання торфу, ремонт і обслуговування техноло­гічного устаткування у польових умовах);
3. Сільське господарство(робота в овочівництві, садівництві, ви­ноградарстві,буряківництві, хмільництві, на вирощуванні та зби­ранні картоплі, тютюну,кормів, баштанних культур, робота на інкубаторських станціях);
4. Переробні галузіпромисловості (робота на підприємствах пе­реробки плодоовочевоїпродукції, підприємствах цукрової галузі,первинного виноробства);
5. санітарно-курортні заклади відпочинку (роботи, пов'язані з санітарно-курортнимобслуговуванням хворих і ідпочиваючих у санаторно-курортних закладахі закладах відпочинку).
Сезоннийтрудовий договір є різновидом строкового трудового до­говору. Він укладається на строк,що не перевищує тривалість сезону. Усвою чергу, тривалість сезону не може перевищувати 6 місяців.Приукладенні сезонного трудового договору працівник має бути попередженим про це. У наказі проприйняття на роботу має бути вка­зано про сезонний характер трудового договору (ст. ЗУказу ПВР СРСР від 24 вересня 1974року „Про умови праці робітників і службов­ців,зайнятих на сезонних роботах»). Порушення цієї вимоги означає, що працівником укладений трудовий договір наневизначений строк.

Додано (24.06.2014, 21:48)
---------------------------------------------
ОСОБЛИВОСТІСЕЗОННОЇ РОБОТИВипробуванняпри прийнятті на сезонну роботу не встановлюється.Сезонним працівникам,аналогічно як тимчасовим, відпустка надається пропорційно до відпрацьованого
ними часу. Допомога з тимчасовоїнепрацездатності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворюваннявиплачується на загальних підставах, а допомога по тимчасовій непрацездатності, що настала внаслідок інших причин, видаєтьсяне більше, ніж за 75 днів протягом календарного року (п. 22 І положення про порядок забезпечення допомогамипо державному то­мильному страхуванню та ст. 35 Закону України Прозагальнообов'язкове державне соціальнестрахування у зв'язку з тимчасовою втратою Працездатності, та витратами,
зумовленими народженням та похован­ням» від 18 січня 2001 р. (іззмінами).Сезоннийпрацівник має право достроково розірвати трудовий договір, попередивши про це власника за тридні. Власник має правозвільнити сезонного працівника до закінчення строку трудового договору, крімзагальних підстав, і за додатковими підставами:а) в разі призупинення робіт на підприємстві на строкбільше як
два тижні з причин виробничого характеру чи скороченняробіт на
підприємстві;б)  в разі відсутності працівника на роботі безперервнопротягом
одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності. Проте, у разі тимчасової втрати працездатності внаслідоктрудового каліцтва
чи професійного захворювання робочемісце зберігається за сезон­
ними працівниками до поновленняпрацездатності чи встановлен­ня інвалідності, але не більше ніж до закінчення
строку роботи за
договором.Сезоннимпрацівникам вихідна допомога при звільненні випла­чується крім випадків, зазначених у статті 44 КЗпПУкраїни, також мри звільненні у зв'язку зпризупиненням робіт на підприємствах на строк більше 2 тижнів з причинвиробничого характеру або скорочення робіт напідприємстві.Проте, розмір допомогидля сезонних працівників встанов­люється менший, ніж для інших працівників. За загальнимправи­ломрозмір вихідної допомога, що виплачується сезонним працівникам при звільненні за підставами, зазначеними у статті44 КЗпП України, становить середнійзаробіток за тиждень, а у разі призову чи вступу на військову службу —середній заробіток за два тижні.Оплата праці здійснюється за фактичновиконану роботу згідно норм, розцінок,тарифних ставок, які діють на підприємстві, і не може бути нижчою за мінімальну зарплату за умови виконання норм праціamily:�2iep4`�0an";color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK'>При
укладенні сезонного трудового договору працівник має бути попередженим про це. У наказі проприйняття на роботу має бути вка­зано про сезонний характер трудового договору (ст. ЗУказу ПВР СРСР від 24 вересня 1974року „Про умови праці робітників і службов­ців,зайнятих на сезонних роботах»). Порушення цієї вимоги означає, що працівником укладений трудовий договір наневизначений строк.

Повідомлення відредагував incpektor - Вівторок, 24.06.2014, 21:38
 
ViktorДата: Четвер, 26.06.2014, 21:31 | Повідомлення # 2
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1974
« 11 »
Країна: Російська Федерація
Статус: :-(
Кодекс законів про працю України (КЗпП України), можно посмотреть здесь .

Санкт-Петербург
 
Форум » Різне » Професійні форуми » Інспектор з праці інформує
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Ставище © 2024